Biểu đồ lập trình trong VBA Excel

0
207

Biểu đồ lập trình

Dưới đây chúng tôi sẽ xem xét hai chương trình trong Excel VBA . Một chương trình lặp qua tất cả các biểu đồ trên một trang tính và thay đổi mỗi biểu đồ thành biểu đồ hình tròn. Chương trình khác thay đổi một số thuộc tính của biểu đồ đầu tiên .

1. Tạo một số biểu đồ (hoặc tải xuống tệp Excel).

Đặt nút lệnh trên bảng tính và thêm các dòng mã sau:

1. Trước tiên, chúng ta cần khai báo một đối tượng ChartObject. Đối tượng ChartObject hoạt động như một thùng chứa cho một đối tượng Biểu đồ. Chúng tôi gọi cht ChartObject nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào.


Dim cht As ChartObject

2. Bộ sưu tập ChartObjects chứa tất cả các biểu đồ được nhúng trên một trang tính. Chúng tôi muốn lặp qua tất cả các biểu đồ trên tờ đầu tiên. Thêm dòng sau cho mỗi vòng lặp tiếp theo.

For Each cht In Worksheets(1).ChartObjects
Next cht

3. Đối tượng Biểu đồ biểu thị một biểu đồ trong sổ làm việc. Thêm dòng mã sau vào vòng lặp For Each Next để thay đổi từng biểu đồ thành biểu đồ hình tròn.

cht.Chart.ChartType = xlPie 

Lưu ý: một lần nữa, cht hoạt động như một thùng chứa cho đối tượng Biểu đồ. Chúng tôi sử dụng thuộc tính ChartType để thay đổi loại biểu đồ. Chúng tôi sử dụng hằng số xlPie tích hợp để thay đổi từng biểu đồ thành biểu đồ hình tròn.

4. Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Bây giờ chúng tôi sẽ thay đổi một số thuộc tính của biểu đồ đầu tiên.

Đặt một nút lệnh khác trên bảng tính và thêm các dòng mã sau:

5. Bộ sưu tập ChartObjects chứa tất cả các biểu đồ được nhúng trên một trang tính. Thêm dòng mã sau để kích hoạt biểu đồ đầu tiên:


Worksheets(1).ChartObjects(1).Activate

Bây giờ chúng ta có thể gọi biểu đồ này là ActiveChart.

6. Thêm dòng mã sau để thay đổi tiêu đề Biểu đồ.

ActiveChart.ChartTitle.Text = "Sales Report" 

7. Thêm dòng mã sau để di chuyển chú thích xuống cuối biểu đồ:

ActiveChart.Legend.Position = xlBottom 

8. Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Xem thêm: Câu lệnh IF THEN trong VBA Excel

Tham khảo: Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here