Các toán tử trong Python

0
54

Toán tử là các cấu trúc có thể thao tác giá trị của các toán hạng.

Xét biểu thức 4 + 5 = 9. Ở đây, 4 và 5 được gọi là toán hạng và + được gọi là toán tử.

Các loại nhà điều hành

Ngôn ngữ Python hỗ trợ các loại toán tử sau.

  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh (quan hệ)
  • Người điều hành nhiệm vụ
  • Toán tử logic
  • Toán tử Bitwise
  • Nhà điều hành thành viên
  • Nhà điều hành danh tính

Hãy để chúng tôi xem xét từng toán tử một.

Toán tử số học Python

Giả sử biến a giữ 10 và biến b giữ 20, thì –

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
+ Bổ sungThêm các giá trị ở hai bên của toán tử.a + b = 30
– Phép trừTrừ toán hạng bên phải khỏi toán hạng bên trái.a – b = -10
* Phép nhânNhân các giá trị ở hai bên của toán tửa * b = 200
/ Bộ phậnChia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phảib / a = 2
% Mô-đunChia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải và trả về phần dưb% a = 0
** Số mũThực hiện phép tính lũy thừa (lũy thừa) trên các toán tửa ** b = 10 thành lũy thừa 20
//Phân chia tầng – Sự phân chia các toán hạng trong đó kết quả là thương số trong đó các chữ số sau dấu thập phân bị loại bỏ. Nhưng nếu một trong các toán hạng là số âm, kết quả sẽ được làm tròn, tức là, được làm tròn từ 0 (về phía âm vô cùng) –9 // 2 = 4 và 9.0 // 2.0 = 4.0, -11 // 3 = -4, -11.0 // 3 = -4.0

Toán tử so sánh Python

Các toán tử này so sánh các giá trị ở một trong hai phía của chúng và quyết định mối quan hệ giữa chúng. Chúng còn được gọi là toán tử quan hệ.

Giả sử biến a giữ 10 và biến b giữ 20, thì –

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
==Nếu giá trị của hai toán hạng bằng nhau thì điều kiện trở thành true.(a == b) không đúng.
! =Nếu giá trị của hai toán hạng không bằng nhau thì điều kiện trở thành true.(a! = b) là đúng.
<>Nếu giá trị của hai toán hạng không bằng nhau thì điều kiện trở thành true.(a <> b) là đúng. Điều này tương tự với toán tử! =.
>Nếu giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn giá trị của toán hạng bên phải, thì điều kiện trở thành true.(a> b) không đúng.
<Nếu giá trị của toán hạng bên trái nhỏ hơn giá trị của toán hạng bên phải, thì điều kiện trở thành true.(a <b) là đúng.
> =Nếu giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải, thì điều kiện trở thành true.(a> = b) không đúng.
<=Nếu giá trị của toán hạng bên trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải, thì điều kiện trở thành true.(a <= b) là đúng.

Toán tử gán trong Python

Giả sử biến a giữ 10 và biến b giữ 20, thì –

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
=Gán giá trị từ toán hạng bên phải cho toán hạng bên tráic = a + b gán giá trị của a + b vào c
+ = Thêm ANDNó thêm toán hạng bên phải vào toán hạng bên trái và gán kết quả cho toán hạng bên tráic + = a tương đương với c = c + a
– = Trừ ANDNó trừ toán hạng bên phải khỏi toán hạng bên trái và gán kết quả cho toán hạng bên tráic – = a tương đương với c = c – a
* = Nhân ANDNó nhân toán hạng bên phải với toán hạng bên trái và gán kết quả cho toán hạng bên tráic * = a tương đương với c = c * a
/ = Chia ANDNó chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên tráic / = a tương đương với c = c / a
% = Mô-đun ANDCần mô đun bằng cách sử dụng hai toán hạng và gán kết quả cho toán hạng bên tráic% = a tương đương với c = c% a
** = Số mũ ANDThực hiện phép tính lũy thừa (lũy thừa) trên các toán tử và gán giá trị cho toán hạng bên tráic ** = a tương đương với c = c ** a
// = Phân chia tầngNó thực hiện phân chia tầng trên các toán tử và gán giá trị cho toán hạng bên tráic // = a tương đương với c = c // a

Toán tử Bitwise Python

Toán tử bitwise hoạt động trên các bit và thực hiện hoạt động từng bit. Giả sử nếu a = 60; và b = 13; Bây giờ ở định dạng nhị phân, giá trị của chúng sẽ lần lượt là 0011 1100 và 0000 1101. Bảng sau liệt kê các toán tử bitwise được ngôn ngữ Python hỗ trợ với một ví dụ cho mỗi toán tử trong đó, chúng tôi sử dụng hai biến ở trên (a và b) làm toán hạng:

a = 0011 1100

b = 0000 1101

—————–

a & b = 0000 1100

a | b = 0011 1101

a ^ b = 0011 0001

~ a = 1100 0011

Có các toán tử Bitwise sau được ngôn ngữ Python hỗ trợ

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
& Binary ANDToán tử sao chép một bit vào kết quả nếu nó tồn tại trong cả hai toán hạng(a & b) (nghĩa là 0000 1100)
| Nhị phân HOẶCNó sao chép một chút nếu nó tồn tại trong một trong hai toán hạng.(a | b) = 61 (nghĩa là 0011 1101)
^ XOR nhị phânNó sao chép bit nếu nó được đặt trong một toán hạng nhưng không phải cả hai.(a ^ b) = 49 (nghĩa là 0011 0001)
~ Bổ sung số nhị phânNó là một ngôi và có tác dụng ‘lật’ các bit.(~ a) = -61 (có nghĩa là 1100 0011 ở dạng phần bù của 2 do một số nhị phân có dấu.
<< Dịch chuyển sang trái nhị phânGiá trị của toán hạng bên trái được di chuyển sang trái bằng số bit được chỉ định bởi toán hạng bên phải.a << 2 = 240 (nghĩa là 1111 0000)
>> Chuyển sang phải nhị phânGiá trị toán hạng bên trái được di chuyển sang phải bằng số bit được chỉ định bởi toán hạng bên phải.a >> 2 = 15 (nghĩa là 0000 1111)

Toán tử logic Python

Có các toán tử logic sau được ngôn ngữ Python hỗ trợ. Giả sử biến a giữ 10 và biến b giữ 20 thì

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
và logic ANDNếu cả hai toán hạng đều đúng thì điều kiện trở thành đúng.(a và b) là đúng.
hoặc logic HOẶCNếu bất kỳ toán hạng nào trong hai toán hạng khác 0 thì điều kiện trở thành true.(a hoặc b) là đúng.
không logic KHÔNGĐược sử dụng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng của nó.Không (a và b) là sai.

Các nhà khai thác tư cách thành viên Python

Các toán tử thành viên của Python kiểm tra tư cách thành viên trong một chuỗi, chẳng hạn như chuỗi, danh sách hoặc bộ giá trị. Có hai nhà khai thác thành viên như được giải thích bên dưới:

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
trongĐánh giá thành true nếu nó tìm thấy một biến trong chuỗi đã chỉ định và false nếu không.x trong y, ở đây kết quả là 1 nếu x là thành viên của dãy y.
không có trongĐánh giá thành true nếu nó không tìm thấy một biến trong trình tự được chỉ định và false nếu không.x không thuộc y, ở đây không cho kết quả là 1 nếu x không phải là thành viên của dãy y.

Toán tử nhận dạng Python

Toán tử nhận dạng so sánh vị trí bộ nhớ của hai đối tượng. Có hai toán tử Identity được giải thích bên dưới:

Nhà điều hànhSự miêu tảThí dụ
Đánh giá thành true nếu các biến ở hai bên của toán tử trỏ đến cùng một đối tượng và false nếu ngược lại.x là y, đây kết quả bằng 1 nếu id (x) bằng id (y).
không phảiĐánh giá thành false nếu các biến ở hai bên của toán tử trỏ đến cùng một đối tượng và true nếu ngược lại.x không phải là y, ở đây không cho kết quả là 1 nếu id (x) không bằng id (y).

Các toán tử Python ưu tiên

Bảng sau đây liệt kê tất cả các toán tử từ ưu tiên cao nhất đến thấp nhất.

Sr.No.Nhà điều hành & Mô tả
1** Luỹ thừa (nâng lên lũy thừa)
2~ + – Phần bù, cộng và trừ một bậc (tên phương thức cho hai phần cuối là + @ và – @)
3* /% // Nhân, chia, modulo và chia tầng
4+ – Cộng và trừ
5>> << Dịch chuyển theo chiều bit phải và trái
6& Bitwise ‘VÀ’
7^ | Bitwise độc ​​quyền `OR ‘và thông thường` OR’
số 8<= <>> = Toán tử so sánh
9<> ==! = Toán tử bình đẳng
10=% = / = // = – = + = * = ** = Toán tử chuyển nhượng
11không phải Toán tử nhận dạng
12không ở trong Nhà điều hành thành viên
13không hoặc và Toán tử logic

Khóa học PYTHON (IPD2020) cho người mới bắt đầu