Câu lệnh IF THEN trong VBA Excel

0
134

Câu lệnh If Then

Sử dụng câu lệnh If Then trong Excel VBA để thực thi các dòng mã nếu một điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

Dim score As Integer , result As String
score = Range("A1").Value
If score >= 60 Then result = "pass"
Range("B1").Value = result

Giải thích: nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 60, Excel VBA trả về vượt qua.

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Lưu ý: nếu điểm nhỏ hơn 60, VBA Excel sẽ đặt giá trị của kết quả biến trống vào ô B1.

Câu lệnh khác

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

Dim score As Integer , result As String
score = Range("A1").Value
If score >= 60 Then
result = "pass"
Else
result = "fail"
End If
Range("B1").Value = result

Giải thích: nếu điểm số lớn hơn hoặc bằng 60, VBA Excel trả về vượt qua, thì VBA Excel khác trả về thất bại.

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Lưu ý: chỉ khi bạn có một dòng mã sau Then và không có câu lệnh Else khác, nó mới được phép đặt một dòng mã trực tiếp sau Then và bỏ qua (bỏ qua) End If (ví dụ đầu tiên). Nếu không, bắt đầu một dòng mới sau các từ Then và Else và kết thúc bằng End If (ví dụ thứ hai).

Xem thêm: Đối tượng Workbook và Worksheet trong VBA Excel


Tham khảo: Khóa học VBA Excel tại Hà Nội