Chọn Case trong VBA Excel

0
22

Thay vì nhiều câu lệnh If Then trong Excel VBA , bạn có thể sử dụng cấu trúc Chọn case. .

Điển hình:

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

1. Đầu tiên, khai báo hai biến. Một biến của kiểu Integer có tên là điểm và một biến của kiểu String có tên là result.

Dim score As Integer , result As String 

2. Chúng tôi khởi tạo điểm số biến với giá trị của ô A1.

score = Range("A1").Value 

3. Thêm cấu trúc Chọn trường hợp.

Select Case score
Case Is >= 80
result = "very good"
Case Is >= 70
result = "good"
Case Is >= 60
result = "sufficient"
Case Else
result = "insufficient"
End Select

Giải thích: Excel VBA sử dụng giá trị của điểm số biến để kiểm tra từng câu lệnh Case tiếp theo để xem có nên thực thi mã theo câu lệnh Case hay không.

4. Viết giá trị của kết quả biến vào ô B1.

Range("B1").Value = result 

5. Kiểm tra chương trình.

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Lưu ý: Excel VBA thực thi mã theo câu lệnh Case thứ hai cho tất cả các giá trị lớn hơn hoặc bằng 70 và nhỏ hơn 80.

Xem thêm: Phạm vi biến trong VBA Excel

Tham khảo Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here