Chức năng MsgBox

0
84

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

1. Đầu tiên, chúng tôi khai báo một biến gọi là câu trả lời của kiểu Integer.


Dim answer As Integer

2. Chúng tôi sử dụng hàm MsgBox để khởi tạo câu trả lời biến với đầu vào từ người dùng.

Hàm MsgBox, khi sử dụng dấu ngoặc đơn, có ba đối số. Phần đầu tiên được sử dụng cho tin nhắn trong hộp tin nhắn. Sử dụng phần thứ hai để chỉ định các nút và biểu tượng bạn muốn xuất hiện trong hộp thông báo. Phần thứ ba được hiển thị trong thanh tiêu đề của hộp thông báo.

 answer = MsgBox("Are you sure you want to empty the sheet?", vbYesNo + vbQuestion, "Empty Sheet") 

Lưu ý: Đặt con trỏ của bạn trên vbYesKhông trong Trình soạn thảo Visual Basic và nhấp vào F1 để xem bạn có thể sử dụng các nút và biểu tượng nào khác. Thay vì các hằng số vbYesNo và vbQuestion, bạn cũng có thể sử dụng các giá trị tương ứng 4 và 32.

3. Nếu người dùng nhấp vào nút Có, VBA Excel sẽ làm trống trang tính. Nếu người dùng nhấp vào nút Không, không có gì xảy ra. Thêm các dòng mã sau để đạt được điều này.

If answer = vbYes Then
Cells.ClearContents
Else
'do nothing
End If

4. Nhấp vào nút lệnh trên trang tính.

5. Nhấp vào Có.

Kết quả:

Xem thêm khóa học VBA Excel16 điểm chú ý trong VBA Excel