Hàm InputBox

0
6

Bạn có thể sử dụng hàm InputBox trong Excel VBA để nhắc người dùng nhập giá trị. Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

1. Đầu tiên, khai báo biến myValue của loại Biến.

Dim myValue As Biến thể

Lưu ý: chúng tôi sử dụng một biến loại Biến ở đây vì biến Biến có thể chứa bất kỳ loại giá trị nào. Bằng cách này, người dùng có thể nhập văn bản, số, vv

2. Thêm dòng mã sau để hiển thị hộp nhập

myValue = InputBox ("Cho tôi một số đầu vào")

3. Viết giá trị của myValue vào ô A1.

Phạm vi ("A1"). Giá trị = myValue 

Kết quả khi người dùng nhập giá trị 5 và nhấp vào nút OK.


4. Hàm InputBox có nhiều đối số tùy chọn hơn. Dòng mã sau đây hiển thị hộp đầu vào có tiêu đề được hiển thị trên thanh tiêu đề và có giá trị mặc định. Giá trị mặc định sẽ được sử dụng nếu không có đầu vào nào khác được cung cấp.

 myValue = InputBox ("Hãy cho tôi một số đầu vào", "Hi", 1) 

Kết quả khi người dùng chỉ nhấp vào nút OK.

Lưu ý: Đặt con trỏ của bạn trên InputBox trong Trình soạn thảo Visual Basic và nhấp vào F1 để được trợ giúp về các đối số tùy chọn khác.

Xem thêm: Chức năng MsgBox

Tham khảo khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here