Mảng trong VBA Excel

0
6

Một mảng là một nhóm các biến. Trong Excel VBA , bạn có thể tham khảo một biến (phần tử) cụ thể của một mảng bằng cách sử dụng tên mảng và số chỉ mục.

Mảng một chiều

Để tạo mảng một chiều, thực hiện các bước sau.

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:


Dim Films(1 To 5) As String
Films(1) = "Lord of the Rings"
Films(2) = "Speed"
Films(3) = "Star Wars"
Films(4) = "The Godfather"
Films(5) = "Pulp Fiction"
MsgBox Films(4)

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Giải thích: dòng mã đầu tiên khai báo một chuỗi String có tên Films. Mảng bao gồm năm yếu tố. Tiếp theo, chúng tôi khởi tạo từng phần tử của mảng. Cuối cùng, chúng tôi hiển thị phần tử thứ tư bằng MsgBox.

Mảng hai chiều

Để tạo một mảng hai chiều, thực hiện các bước sau. Lần này chúng ta sẽ đọc tên từ tờ.

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:


Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String
Dim i As Integer , j As Integer
For i = 1 To 5
For j = 1 To 2
Films(i, j) = Cells(i, j).Value
Next j
Next i
MsgBox Films(4, 2)

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Giải thích: dòng mã đầu tiên khai báo một chuỗi String có tên Films. Mảng có hai chiều. Nó bao gồm 5 hàng và 2 cột. Mẹo: hàng đi trước, sau đó cột. Hai biến khác của kiểu Integer được sử dụng cho Double Loop để khởi tạo từng phần tử của mảng. Cuối cùng, chúng tôi hiển thị phần tử ở giao điểm của hàng 4 và cột 2.

Xem thêm: Lỗi macro trong VBA Excel

Tham khảo Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here