Phạm vi biến trong VBA Excel

0
129

Phạm vi của một biến trong Excel VBA xác định nơi biến đó có thể được sử dụng. Bạn xác định phạm vi của một biến khi bạn khai báo nó. Có ba cấp độ phạm vi: cấp thủ tục , cấp mô-đun và cấp mô-đun công cộng .

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

1. Đặt hai thủ tục (một thủ tục là phụ hoặc hàm) vào một mô-đun. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, bấm Chèn, Mô-đun. Thêm các dòng mã sau:

2. Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính (gọi hai mục phụ):

Giải thích: biến txt có mức thủ tục phạm vi vì nó được khai báo trong thủ tục (giữa Sub và End Sub). Kết quả là, bạn chỉ có thể sử dụng biến này trong sub1. Biến txt không thể được sử dụng trong sub2.

3. Khi bạn muốn một biến có sẵn cho tất cả các thủ tục trong một mô-đun, bạn đang nói rằng bạn muốn biến đó có phạm vi mức mô-đun. Bạn cần khai báo biến trong phần Tuyên bố chung (ở đầu mô-đun). Điều chỉnh mã như sau:

4. Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Giải thích: biến txt bây giờ có thể được sử dụng trong sub2. Cấp mô-đun được sử dụng thay thế cho cấp mô-đun riêng. Đó là bởi vì các biến mặc định được khai báo bằng câu lệnh Dim trong phần Tuyên bố chung được đặt trong phạm vi riêng tư. Bạn cũng có thể phạm vi một biến là công khai. Đọc tiếp.

5. Bằng cách sử dụng từ khóa Công khai, biến của bạn sẽ có sẵn cho tất cả các quy trình trong tất cả các mô-đun trong sổ làm việc. Điều này được gọi là phạm vi cấp mô-đun công cộng. Hơi điều chỉnh mã như sau:

Giải thích: bây giờ bạn có thể tạo một mô-đun mới và đặt một phụ gọi là sub3 vào mô-đun này. Sử dụng cùng mã với sub2. Thêm sub3 vào mã nút lệnh của bạn. Khi bạn nhấp vào nút lệnh trên bảng tính, bạn sẽ nhận được ba hộp thông báo với nội dung “Biến chỉ có thể được sử dụng trong quy trình này”

Xem thêm: Hàm InputBox

Tham khảo: Khóa học VBA Excel tại Hà Nội