PHP hoạt động như thế nào?

0
209

PHP hoạt động với máy chủ web, đây là ngôn ngữ tạo nên các trang web cho cả thế giới. Khi bạn nhập URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt web, bạn đang gửi tin nhắn đến máy chủ web tại URL đó, yêu cầu nó gửi cho bạn một tệp HTML. Máy chủ web trả lời bằng cách gửi tệp được yêu cầu. Trình duyệt của bạn đọc tệp HTML và hiển thị trang web.

Bạn cũng yêu cầu một tệp từ máy chủ web khi bạn nhấp vào một liên kết trong một trang web. Ngoài ra, máy chủ web xử lý tệp khi bạn nhấp vào nút trang web gửi biểu mẫu. Quá trình này về cơ bản là giống nhau khi PHP được cài đặt. Bạn yêu cầu một tệp, máy chủ web đang chạy PHP và nó sẽ gửi HTML trở lại trình duyệt, nhờ vào lập trình trong PHP.

Cụ thể hơn, khi PHP được cài đặt, máy chủ web được cấu hình để mở rộng tệp nhất định có chứa các câu lệnh ngôn ngữ PHP. Thường thì phần mở rộng là .php hoặc .phtml , nhưng bất kỳ phần mở rộng nào cũng có thể được sử dụng. Khi máy chủ web nhận được yêu cầu về một tệp có phần mở rộng được chỉ định, nó sẽ gửi các câu lệnh HTML, nhưng các câu lệnh PHP được phần mềm PHP xử lý trước khi chúng được gửi đến người yêu cầu.

Khi các câu lệnh ngôn ngữ PHP được xử lý, chỉ có đầu ra hoặc bất cứ thứ gì được xuất ra màn hình được máy chủ web gửi đến trình duyệt web. Các câu lệnh ngôn ngữ PHP, những câu lệnh không tạo ra bất kỳ đầu ra nào cho màn hình, không được bao gồm trong đầu ra được gửi tới trình duyệt, do đó, mã PHP thường không được người dùng nhìn thấy.

Chẳng hạn, trong câu lệnh PHP đơn giản này, <? Php là thẻ mở PHP và ?> Là thẻ đóng.

  <? php echo "<p> Xin chào thế giới </ p>";  ?> 

Ở đây, echo là một lệnh PHP yêu cầu PHP xuất văn bản sắp tới. Phần mềm PHP xử lý câu lệnh PHP và xuất ra các thông tin sau:

  <p> Xin chào thế giới </ p> 

Câu lệnh HTML thông thường đó được gửi tới trình duyệt của người dùng. Trình duyệt diễn giải câu lệnh dưới dạng mã HTML và hiển thị một trang web với một đoạn – Hello World. Câu lệnh PHP không được gửi tới trình duyệt, vì vậy người dùng không bao giờ thấy bất kỳ câu lệnh PHP nào. PHP và máy chủ web phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

PHP không được tích hợp với tất cả các máy chủ web nhưng hoạt động với nhiều máy chủ web phổ biến. PHP hoạt động tốt với máy chủ web Apache. PHP cũng hoạt động với Microsoft Internet Information Services (IIS) và các dịch vụ khác.

Ngày nay, với sự phổ biến của PHP, rất nhiều lập trình viên đã lựa chọn làm ngôn ngữ phát triển. Việc học PHP Fullstack trực tuyến cũng dễ dàng hơn bao giờ hết khi rất nhiều đơn vị đào tạo giúp cho con đường phát triển sự nghiệp của bạn nhanh hơn bao giờ hết

Xem thêm: 7 lý do nên học PHP