Sử dụng Django trong môi trường ảo Python

0
143

Các thư viện chúng tôi sẽ sử dụng để tạo môi trường ảo là  virtualenvwrapper  (Linux và macOS) và  virtualenvwrapper-win  (Windows), cả hai đều sử dụng   công cụ virtualenv . Các công cụ trình bao bọc tạo ra một giao diện nhất quán để quản lý các giao diện trên tất cả các nền tảng.

Cài đặt phần mềm môi trường ảo

Thiết lập môi trường ảo Ubuntu

Sau khi cài đặt Python và pip, bạn có thể cài đặt  virtualenvwrapper  (bao gồm  virtualenv ). 

Cài đặt công cụ bằng cách sử dụng  pip3 :

sudo pip3 install virtualenvwrapper

Sau đó thêm các dòng sau vào cuối tệp khởi động shell của bạn (đây là tên tệp ẩn  .bashrc  trong thư mục chính của bạn). Những điều này đặt vị trí nơi các môi trường ảo sẽ tồn tại, vị trí của các thư mục dự án phát triển của bạn và vị trí của tập lệnh được cài đặt với gói này:

export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3
export VIRTUALENVWRAPPER_VIRTUALENV_ARGS=' -p /usr/bin/python3 '
export PROJECT_HOME=$HOME/Devel
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

Ghi chú

Các  biến VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON và VIRTUALENVWRAPPER_VIRTUALENV_ARGS trỏ đến vị trí cài đặt bình thường cho Python3 và source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.shtrỏ đến vị trí bình thường của  virtualenvwrapper.shtập lệnh. Nếu virtualenv không hoạt động khi bạn kiểm tra nó, một điều cần kiểm tra là Python và tập lệnh có ở vị trí mong đợi (và sau đó thay đổi tệp khởi động một cách thích hợp).

Bạn có thể tìm thấy các vị trí chính xác cho hệ thống của mình bằng cách sử dụng các lệnh  which virtualenvwrapper.sh và  which python3.

Sau đó tải lại tệp khởi động bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối:

source ~/.bashrc

Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy một loạt các tập lệnh đang được chạy như hình dưới đây:

virtualenvwrapper.user_scripts creating /home/ubuntu/.virtualenvs/premkproject
virtualenvwrapper.user_scripts creating /home/ubuntu/.virtualenvs/postmkproject
...
virtualenvwrapper.user_scripts creating /home/ubuntu/.virtualenvs/preactivate
virtualenvwrapper.user_scripts creating /home/ubuntu/.virtualenvs/postactivate
virtualenvwrapper.user_scripts creating /home/ubuntu/.virtualenvs/get_env_details

Khóa học PYTHON (IPD2020) cho người mới bắt đầu