Thao tác chuỗi trong VBA Excel

0
26

Đặt một nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã bên dưới. Để thực thi các dòng mã, nhấp vào nút lệnh trên trang tính.

Tham gia chuỗi

Chúng tôi sử dụng toán tử & toán tử để nối chuỗi (nối).

Code:

Dim text1 As String , text2 As String
text1 = "Hi"
text2 = "Tim"
MsgBox text1 & " " & text2

Kết quả:

Lưu ý: để chèn khoảng trắng, sử dụng “”

Left

Để trích xuất các ký tự ngoài cùng bên trái từ một chuỗi, sử dụng Left.

Code:

Dim text As String
text = "example text"
MsgBox Left(text, 4)

Kết quả:

Right

Để trích xuất các ký tự ngoài cùng bên phải từ một chuỗi, sử dụng Phải. Chúng tôi cũng có thể trực tiếp chèn văn bản trong một chức năng.

Code:


MsgBox Right("example text", 2)

Kết quả:

Mid

Để trích xuất một chuỗi con, bắt đầu ở giữa chuỗi, sử dụng Mid.

Code:


MsgBox Mid("example text", 9, 2)

Kết quả:

Lưu ý: bắt đầu ở vị trí 9 (t) với độ dài 2. Bạn có thể bỏ qua đối số thứ ba nếu bạn muốn trích xuất một chuỗi con bắt đầu ở giữa chuỗi, cho đến hết chuỗi.

Len

Để có được độ dài của một chuỗi, sử dụng Len.

Code:


MsgBox Len("example text")

Kết quả:

Lưu ý: không gian (vị trí 8) bao gồm!

Instr

Để tìm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi, hãy sử dụng Instr

Code:

MsgBox Instr("example text", "am") 

Kết quả:

Lưu ý: chuỗi “am” được tìm thấy ở vị trí 3.

Xem thêm: Function và Sub trong VBA Excel

Tham khảo Khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here