Toán tử logic trong VBA Excel

0
4

Ba toán tử logic được sử dụng nhiều nhất trong Excel VBA là: And, Hoặc và Not. Như mọi khi, chúng tôi sẽ sử dụng các ví dụ dễ dàng để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn.

Toán tử logic: And

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:


Dim score1 As Integer , score2 As Integer , result As String
score1 = Range("A1").Value
score2 = Range("B1").Value
If score1 >= 60 And score2 > 1 Then
result = "pass"
Else
result = "fail"
End If
Range("C1").Value = result

Giải thích: nếu điểm1 lớn hơn hoặc bằng 60 và điểm2 lớn hơn 1, VBA Excel trả về vượt qua, thì VBA Excel khác trả về thất bại.

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Kết luận: Excel VBA trả về thất bại vì điểm2 không lớn hơn 1.

Toán tử logic: OR (hoặc)

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

Dim score1 As Integer , score2 As Integer , result As String
score1 = Range("A1").Value
score2 = Range("B1").Value
If score1 >= 60 Or score2 > 1 Then
result = "pass"
Else
result = "fail"
End If
Range("C1").Value = result

Giải thích: nếu điểm1 lớn hơn hoặc bằng 60 hoặc điểm2 lớn hơn 1, VBA Excel trả về vượt qua, thì VBA Excel khác trả về thất bại.

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Kết luận: VBA Excel trả về vượt qua vì điểm1 lớn hơn hoặc bằng 60.

Toán tử logic: NOT

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau:

Dim score1 As Integer , score2 As Integer , result As String
score1 = Range("A1").Value
score2 = Range("B1").Value
If score1 >= 60 And Not score2 = 1 Then
result = "pass"
Else
result = "fail"
End If
Range("C1").Value = result

Giải thích: nếu điểm1 lớn hơn hoặc bằng 60 và điểm2 không bằng 1, VBA trả về vượt qua, thì VBA Excel khác trả về thất bại.

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Kết luận: Excel VBA trả về thất bại vì điểm2 bằng 1.

Xem thêm: Chọn Case trong VBA Excel

Tham khảo khóa học VBA Excel tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here