Toán tử MOD trong VBA Excel

0
1774

Toán tử Mod trong Excel VBA cung cấp phần còn lại của một bộ phận.

Đặt nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm dòng mã sau:

MsgBox 7 Mod 2 

Kết quả khi bạn nhấp vào nút lệnh trên trang tính:

Giải thích: 7 được chia cho 2 (3 lần) để cho phần còn lại là 1.

Dòng mã:

MsgBox 8 Mod 2

Kết quả:

Giải thích: 8 được chia cho 2 (chính xác là 4 lần) để cho phần còn lại là 0.

Xem thêm: Toán tử logic trong VBA Excel

Tham khảo khóa học VBA Excel tại Hà Nội