Tổng quan về Tạo UserForms trong Excel 2016 VBA

0
220

Trong VBA, tên chính thức cho hộp thoại Excel là UserForm. Nhưng một UserForm thực sự là một đối tượng chứa những gì thường được gọi là hộp thoại. Sự khác biệt này không quan trọng, vì vậy nhiều lập trình viên sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau.

Khi tạo UserForm, bạn thường thực hiện các bước chung sau:

  1. Xác định cách hộp thoại sẽ được sử dụng và tại thời điểm nào nó sẽ được hiển thị trong macro VBA của bạn.
  2. Nhấn Alt + F11 để kích hoạt VBE và chèn đối tượng UserForm mới. Một đối tượng UserForm giữ một UserForm duy nhất.
  3. Thêm điều khiển vào UserForm. Điều khiển bao gồm các mục như hộp văn bản, nút, hộp kiểm và hộp danh sách.
  4. Sử dụng cửa sổ Thuộc tính để sửa đổi các thuộc tính cho các điều khiển hoặc cho chính UserForm.
  5. Viết các thủ tục xử lý sự kiện cho các điều khiển (ví dụ: macro thực thi khi người dùng nhấp vào nút trong hộp thoại). Các thủ tục này được lưu trữ trong cửa sổ Mã cho đối tượng UserForm.
  6. Viết một thủ tục (được lưu trữ trong một mô-đun VBA) hiển thị hộp thoại cho người dùng.

Xem thêm: Cách sử dụng các vòng lặp tiếp theo trong Excel 2016 VBA

Khóa học VBA Excel tại Hà Nội